ruijie# show interface

ruijie# show interface stats